Ürün grupları

Genel çalışma şartları

geri
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG genel satış, teslimat ve ödeme koşulları
Güncellik 13.02.2013

Genel - Geçerlilik Alanı 

 1. Satış koşullarımız koşulsuz olarak geçerlidir; sipariş verenin karşıt veya bizim satış koşullarımızdan sapan koşulları tarafımızca kabul edilmez, bunun istisnası için ancak bunların geçerliliğini açıkça ve yazılı olarak onaylamış olmamız gerekmektedir. Satış koşullarımız, sipariş verenin bizim satış koşullarımıza aykırı veya bunlardan sapan koşullarının bilincinde olduğumuz halde teslimatı sipariş verene koşulsuz olarak gerçekleştirmiş olduğumuz durumda da geçerlidir.
 2. Bu sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla bizim ve sipariş veren arasında yapılan tüm anlaşmalar yazılı olarak yapılmak durumundadır.


Teklif – Teklif belgeleri – Kataloglar

 1. Müşterinin siparişi § 145 BGB uyarınca teklif olarak nitelendirilecek olursa, bunu 4 hafta içinde kabul etmemiz mümkündür. Tekliflerimiz daima bağlayıcı olmayan bir niteliğe sahiptir.
 2. Resimlerde, çizimlerde, katalog görsellerinde ve hesaplamalarda ve diğer belgelerde mülkiyet ve telif haklarımız saklı tutulmaktadır; bunlara üçüncü taraflarca erişilmesine olanak sağlanması yasaktır. Bunların üçüncü taraflara aktarılmasından önce sipariş verenin tarafımızdan açık ve yazılı bir onay alması gerekmektedir.
 3. Ürünlerimizin tanımları sadece özellikleri tanımlayıcı bilgiler niteliğindedir ve hiçbir şekilde ürünün niteliği hakkında bir garanti anlamına gelmez.
 4. Ürünlerimiz ile ilgili değer artırıcı veya değeri muhafaza eder niteliğe sahip teknik değişikler her hangi bir zamanda ve önceden haber verilmeksizin yerine getirilebilecektir.

 

Fiyatlar - Ödeme Koşulları - Gecikme 

 1. Sipariş onayı sürecinde farklı bir sonuç alınmadığı taktirde, fiyatlarımız "fabrika teslimi" standartında geçerlidir.
 2. Ambalaj fatura edilecektir. İade alma yükümlülüğümüz ancak zorunlu yasal düzenlemeler bunu gerektirdiğinde ve sipariş veren iade alınmasını talep ettiğinde söz konusudur. Bu durumda sipariş verenin iade ile ilgili masrafları ayrıca taşıması gerekmektedir.
 3. Özel versiyonlarda üretim teknolojisi ile ilgili nedenlerden dolayı sipariş miktarlarından sapmalar söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle sözleşmede başka bir şekilde belirtilmediği taktirde %10'a kadar fazla veya eksik teslimatlar teslimat yükümlüğünün sözleşmeye uygun bir şekilde yerine getirildiği anlamına gelir. Bu durumda gerçekten teslim edilen miktar fatura edilir.
 4. Yasal katma değer vergisi fiyatlarımıza dahil değildir; fatura tarihinde yasal oran tutarında faturada ayrı bir kalem olarak belirtilir.
 5. Fatura tarihinden itibaren 10 gün içerisinde tarafımıza bir ödemenin ulaşması durumunda, siparişi veren %2 iskontolu ödeme yapma hakkına sahip olur.
 6. Siparişi veren, vadesi gelmiş ödemeleri bir faturanın veya eşdeğeri bir ödeme bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç otuz gün içerisinde ödemediği durumda gecikme zaman zarfına girmiş olur. Gecikmeyi vadenin dolmasından sonra gönderilen bir ihtar ile daha erken bir zaman çekme hakkımız saklıdır. 1 ve 2 numaralı cümlelerden farklı olmakla, sipariş veren taraf, satış fiyatının takvim gereğince belirlenen veya belirlenebilecek bir zamanda ödenmesi konusunda anlaşıldığı halde ve sipariş verenin en geç bu zamana kadar ödemediğinde, gecikmiş olduğu kabul edilmektedir.
 7. Sipariş veren ödemede geciktiğinde, ilgili geçerli taban faiz oranı %9 üzerinden gecikme faizi talep etme hakkımız meydana gelmektedir. Daha yüksek gecikme kaynaklı bir zararı kanıtlayabilecek durumda olduğumuzda bunu talep etme hakkımız bulunmaktadır.
 8. Mahsup etme hakları sipariş veren tarafından ancak karşı talepleri yasal olarak geçerli bir şekilde tespit edildiğinde, bunlara karşı herhangi bir itiraz bulunmadığında veya bizim tarafımızca kabul edildiğinde kullanılabilir. Ayrıca bir ödemeyi geri tutma hakkını uygulama konusunda sadece karşı talep aynı sözleşmeyi esas aldığı durumda yetkilidir.
 9. Küçük siparişlerde bir asgari miktar ek ödemesi talep ediyoruz (mal bedeli € 25,00 altında olduğunda € 15,00 ve mal bedeli € 50,00 altında olduğunda € 8,00).

Teslimat süresi

 1. Tarafımızca belirtilmiş olan teslimat süresinin başlangıcı tüm teknolojik soruların yanıtlanmış olması ön koşuluna sahiptir. Farklı bir anlaşma yapılmadığı hallerde, tarafımızca belirlenen teslımat müddeti bağlayıcı değildir.
 2. Sorumluluğu bize ait olan nedenlerden dolayı bir teslimat gecikmesi söz konusu olursa gecikmiş olan teslimatla doğrudan bağlantılı olan hasarların hasar tazmini yükümlülüğü öngörülebilir hasar tutarının yüksekliği ile sınırlıdır.
 3. Siparişi verenin artık bir gecikmenin meydana gelmiş olmasından ve bize uygun bir ilave süre vermesinden sonra, siparişi veren taraf bu sürenin de sonuçsuz bir şekilde sona ermesinin ardından sözleşmeden çekilme hakkına sahip olacaktır. Uygun bir ek süre sonuçsuz olarak sona ermişse siparişi veren, ek süre sona erdikten sonra iki haftalık bir süre içinde sözleşmeden geri çekildiğini veya sözleşme ilişkisi içerisinde kaldığını beyan etmekle yükümlüdür.
 4. Bunun haricinde teslimat yerine zarar tazmininden sorumlu olduğumuz durumlarda, hafif ihmal hatası söz konusu olması durumunda, belirlenecek talepler öngörülebilen hasarın yüksekliği ile sınırlıdır.
 5. Hafif ihmal durumunda hiçbir zaman gecikmiş veya gerçekleşmemiş olan bir teslimatın sonucunda ortaya çıkan kayıpların, özellikle de siparişi verenin kaybetmiş olduğu bir kazanç veya diğer üretimin durmasından kaynaklanan masrafların sorumluluğunu üstlenmiyoruz.
 6. Teslimat yükümlülüğümüzün yerine getirilmesinin ön koşulu sipariş verenin yükümlülüklerini zamanında ve kurallara uygun bir şekilde yerine getirmesidir.
 7. Tedarikçilerimizi titizlikle seçtiğimizi ve uygun şartlarla anlaşmalarımızı yaptığımız halde tedarikçilerimizin bize zamanında teslimat yapamadığını kanıtlayacak olursak, teslimat süresi tedarikçiler tarafından zamanında yapılmayan teslimatlardan kaynaklanan gecikme süresi kadar uzatılacaktır. Teslimatın tedarikçi kaynaklı olarak gerçekleştirilmesinin mümkün olmaması durumunda sözleşmeden geri çekilme hakkımız bulunmaktadır.
 8. Siparişi veren kabul gecikmesine düşerse veya diğer iştirak yükümlülüklerini ihlal ederse bizim açımızdan meydana gelmiş olan kaybı, oluşacak her türlü ek masrafları da içerecek şekilde siparişi verenden talep etme hakkımız bulunmaktadır. Bu durumda satışa konu olan nesnenin tesadüfen helak olması veya tesadüfen kötüleşmesi tehlikesi de siparişi verenin kabul gecikmesine düştüğü zamanda sipariş veren tarafa geçer.

Riskin devredilmesi

 1. Sipariş teyidinden başka bir sonuç çıkmadığı hallerde, üzerinde anlaşılmış olan teslimat şekli "fabrika teslimi" olarak kabul edilir. Teslim edilecek ürünün fabrikayı terk etmesinden sonra, risk sipariş verenin üstüne geçer. Bu koşul kısmen teslimatlar gerçekleşecekse veya başka giderler meydana geldiğinde, örn. teslimat giderleri veya gönderme ve montaj gibi yükümlülükleri üstlendiğimiz zaman da geçerlidir. Bir kabul işleminin yapılması gerektiği durumda bu işlem risk geçişi açısından belirleyici olur. Bu işlemin derhal kabul tarihinde, en geç kabule hazır durumunun tarafımızca bildirilmesinden hemen sonra yerine getirilmesi gerekmektedir. Siparişi veren ciddi dereceli bir kusurun olmadığında teslimatı almayı reddedemez.
 2. Sorumluluğu bize ait olmayan nedenlerden dolayı sevkiyat veya teslimat kabulu geciktiğinde veya gerçekleşemediğinde, riskler sevkiyat veya teslim kabulune hazır olunduğunun bildirildiği tarihten itibaren siparişi veren tarafa geçer.
 3. Siparişi veren tarafından kabul edilebilir nitelikte olduğunda, kısmi teslimatlar yapılabilir.

Ayıptan doğan haklar - Zaman Aşımı

 1. Sipariş veren tarafın haklarının ön koşulu, kendisinin § 377 HGB (Ticaret Kanun Kitabı) uyarınca teslimatı alır almaz gerekli kontrol ve kusur ihbar yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasıdır.
 2. Satın alınan malda sorumluluğu bize ait bir kusurun bulunması durumunda tercihi bize ait olmak üzere söz konusu kusuru giderme veya kusursuz mal temin etme haklarımız bulunmaktadır.
 3. Kusuru gidermeye veya ikame niteliğinde bir teslimat yapmaya hazır olmamız veya bunları yerine getirecek durumda olmamız halinde, özellikle de bu ikame teslimat sorumluluğu bize ait olan nedenlerden dolayı uygun bir sürenin dışına çıkacak olursa veya herhangi başka bir şekilde ayıbın ortadan kaldırılması veya ikame teslimat başarısız olursa, siparişi veren taraf, seçimi kendisine ait olmak üzere anlaşmadan cayma veya satış fiyatının düşürülmesini talep etme hakkına sahiptir. Uygun bir ek süre de sonuçsuz olarak sona erdiğinde siparişi veren taraf bu ek sürenin dolmasından sonra iki haftalık bir süre içerisinde anlaşmadan caydığını veya anlaşma koşulunun yerine getirilmesini talep ettiğini bildirmekle yükümlüdür.
 4. Aşağıdakilerden başka bir sonuç çıkmaması durumunda siparişi verenin diğer hakları - hangi hukuki nedenlerle olursa olsun - bu kapsam dahilinde yer almaz. Bu nedenle teslimata konu olan nesnenin kendisi üzerinde oluşmamış olan hasarlardan sorumlu değiliz; özellikle de kazanç kayıpları veya siparişi verenin diğer türden maddi kayıpları bizim sorumluluk alanımızda değildir. Bu türden kayıplar için bir sorumluluk söz konusu olduğunda, hasar tazmini talepleri öngörülebilir hasarın tutarı ile sınırlıdır.
 5. Zorunlu yasal hükümlerin sorumluluğun üstlenilmesi konusunda temel olduğu durumlarda, yukarıda belirtilen sorumluluktan muafiyet hükmü, özellikle zarar sebebinin kasıt veya ağır ihmal kusuruna dayalı olduğunda veya ihmalden meydana gelen hayatın bedenin veya sağlığın yaralanmalarından kaynaklanan talepler kapsamında geçerli değildir. Ayrıca bir malın belirli bir özelliği ile ilgili olarak bir garanti verdiğimizde ve bu özelliğin eksik olduğunda bu istisna geçerli değildir.
 6. İhmal sonucunda sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğü ihlal ettiğimizde sorumluluğumuz öngörülebilir hasar ile sınırlıdır.
 7. Garanti süresi 1 yıl olmaktadır, süre malın teslim edildiği tarihten itibaren hesaplanmaya başlar. Bu süre bir zaman aşımı süresidir ve izinsiz işlemler sonucunda taleplerde bulunulmadığında, noksanları müteakiben meydana gelen sonuçlardan dolayı kayıpların tazmini için de geçerlidir.

Mülkiyet Hakkının Korunması

 1. Satışa konu olan malın mülkiyeti siparişi veren taraf ile kurulmuş olan iş ilişkisinden kaynaklanan tüm ödemeler tamamlanana kadar bize aittir. Siparişi verenin sözleşmeye aykırı her bir davranışında, özellikle de ödemeleri geciktirmesi durumunda yasal haklarımızı kullanma ve satışa konu olan malı geri alma hakkımız bulunmaktadır. Satışa konu olan malın geri alınmasından sonra bu malı nakde dönüştürme hakkımız bulunmaktadır ve bu işlem sonucunda elde edilen gelir - uygun nakde dönüştürme masrafları düşüldükten sonra - siparişi verenin yükümlülüklerine mahsup edilecektir.
 2. Hacizlerde veya üçüncü tarafların diğer türden müdahalelerinde siparişi verenin, bizi vakit kaybetmeden, § 771 ZPO uyarınca dava açabilmemiz için bilgilendirmesi gerekmektedir. Üçüncü taraf bize bu türden bir dava ile ilgili mahkeme masraflarını ve diğer masrafları tazmin etme durumunda olmadığında, meydana gelmiş olan kayıpların sorumluluğu sipariş verene aittir.
 3. Siparişi veren satışa konu olan malı düzenli iş akışı dahilinde başkalarına satma hakkına sahiptir; ancak bize şimdiden satışa konu olan mal üzerinde ek bir işlem yapılarak ya da yapılmadan satılacağından bağımsız olarak, müşterilerine veya üçüncü taraflara yapacağı satıştan elde edeceği nihai fatura tutarındaki (KDV dahil) gelirlerin tamamını devir edecektir. Siparişi veren bu talebin tahsil edilmesi konusunda, sözleşmeden cayma durumunda da yükümlüdür. Bu yükümlülükleri kendimizin tahsil etme yetkimiz bu durumundan etkilenmez. Ancak siparişi veren ödeme yükümlülüklerini tahsil ettiği gelirlerden yararlanarak yerine getirdiği, ödeme gecikmesine düşmediği ve özellikle de bir iflas işleminin başlatılmasına dair bir başvuruda bulunulmadığında veya ödemeler durdurulmadığında, alacaklarımızı kendimiz tahsil etmeme yükümlülüğünü kabul ediyoruz. Bu durum söz konusu olduğunda, siparişi verenin bize devredilmiş alacaklarını ve bunların borçlularını bildirmesini, tahsil ile ilgili tüm bilgileri sunmasını ve ilgili evrakları bize ulaştırmasını talep etme hakkımız bulunmaktadır.
 4. Satışa konu olan malın siparişi veren tarafından işlenmesi veya dönüştürülmesi her zaman bizim adımıza gerçekleştirilmektedir. Satışa konu olan mal bize ait olmayan farklı nesneler ile işlenirse yeni malın mülkiyetine satışa konu olan malın, işleme zamanında işlenen diğer nesnelerin değerine olan oranı derecesinde siparişi veren ile birlikte ortak oluruz. İşleme sonucunda elde edilen yeni mal için, mülkiyeti saklı kalmak üzere teslim edilmiş olan satışa konu mal için geçerli olan durum aynen geçerlidir.
 5. Sipariş verenin talebi üzerine teminatlarımızın değerinin emniyete alınması gereken alacaklarımızın değerini %20'nin üzerinde geçiyor olması durumunda, bize ait olan teminatları serbest bırakma yükümlülüğümüz mevcuttur; serbest bırakılacak olan teminatların seçimi bize aittir.

Ürünlerin İadesi

 1. Genel olarak nihai olarak satılmış ve kurallara uygun şekilde teslim edilmiş olan ürünler geri alınmaz. İstisnalar ancak özel durumlarda, öncesinde karşılıklı olarak anlaşma yapıldıktan sonra söz konusu olabilmektedir.

 

Yargı Yeri - İfa Yeri 

 1. Siparişi veren bir şirket ise yargı yeri Rottweil'dir. Ancak sipariş vereni kendi ikamet yerinde dava etme hakkımız da bulunmaktadır.
 2. Sipariş teyidinden başka bir sonuç çıkmadığı taktirde ifa yeri Sulz-Holzhausen'dir.
 3. Bu sözleşme üzerinde sadece Federal Almanya Cumhuriyeti Kanunları uygulanabilmektedir.

Veri koruma


Kullanıcı verileriyle ilgili tüm bilgilerin işlenilmesi konusuna özellikle işaret ediyoruzVeri koruma beyanı.

Ara
Hesabım E-postaŞifre
Alışveriş sepeti
Ürün sayısı: 0
Toplam: 0,00 
Göster
Hızlı sipariş
Stok durumu
Burada ürünlerin stok durumunu kontrol edebilirsiniz
Türkiye
Site haritası Yazdır Haber bülteni Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tüm hakları saklıdır. Telefon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Faks +49 (0) 74 54 / 793-33